Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στην Πάρο, Παροικία, στην Auto Dermatas.

Όροι και Προϋποθέσεις για Ενοικίαση Αυτοκινήτου

α. Στην ασφάλεια δεν συμπεριλαμβάνονται φθορές εσωτερικού χώρου και ελαστικών του αυτοκινήτου. i20
β. Παραβιάσεις του ΚΟΚ βαρύνουν τον ενοικιαστή.
γ. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο έχει περισσότερη βενζίνη κατά την παράδοση, χρήματα δεν επιστρέφονται.

1.Ο ενοικιαστής/οδηγός για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23 ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Επίσης, να διαθέτει ελληνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή άδεια οδήγησης.
2.0 εκμισθωτής παραδίδει το όχημα σε αρίστη κατάσταση και ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να το παραδώσει στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε.
3.0 μισθωτής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του οχήματος πριν το παραλάβει.
4.Απαγορεύεται η μεταφορά του οχήματος εκτός Ν. ΠΑΡΟΥ χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.
5.0 μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο ακέραιο το συμφωνηθέν ποσό, ασχέτως αν κάνει χρήση ή όχι του οχήματος κατά την διάρκεια της μίσθωσης, όπως αρχικά ορίστηκε στο συμβόλαιο. Παράταση ή ανανέωση της μίσθωσης αυτόβουλα από τον μισθωτή χωρίς την έγκριση από το γραφείο συνεπάγεται την κατά 50% προσαύξηση του ημερήσιου μισθώματος για όσες μέρες παραταθεί αυτό.
6.0 μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση ή πρόστιμο λόγω τροχαίας παραβάσεως στην οποία υπέπεσε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
7.0 μισθωτής οφείλει να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το γραφείο για κάθε ατύχημα, βλάβη η φθορά προκληθεί στο όχημα.
8.0 μισθωτής επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς του οχήματος σε περίπτωση ακινητοποίησης αυτού λόγω ατυχήματος, φθοράς ή βλάβης που προκλήθηκε από τον ίδιο το μισθωτή. aygo
9.0 μισθωτής σε περίπτωση βλάβης, φθοράς ή ατυχήματος του μισθοθέντος οχήματος, με δική του υπαιτιότητα οφείλει να καταβάλει στον εκμισθωτή λόγω ημεραργιών το αντίστοιχο συμφωνηθέν σαν ημερήσιο μίσθωμα ποσόν για όσες ημέρες ακινητοποιηθεί το όχημα.
10. Η απλή ασφάλεια καλύπτει τον μισθωτή μόνο σε περίπτωση ατυχήματος που δεν προκάλεσε ο ίδιος. Σε περίπτωση που το ατύχημα προκλήθηκε από τον ίδιο είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο ακέραιο τα χρήματα για κάθε ζημιά που προκλήθηκε.
11. Η μικτή ασφάλεια καλύπτει τον μισθωτή για οποιαδήποτε ατύχημα ήθελε προκύψει, εκτός αν διαπιστωθεί πρόθεση για τη βλάβη που προκλήθηκε.
12. Η μικτή ασφάλεια δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τον μισθωτή που έγινε υπαίτιος ατυχήματος λόγω παράβασης του Κ.Ο.Κ. ή άλλης παράνομης πράξης.
13.Ο μισθωτής που έχει κάνει μικτή ασφάλεια οφείλει να καταβάλει σαν αποζημίωση στο γραφείο ενοικιάσεως 500€ ασχέτως την έκταση των ζημιών που προκάλεσε (και σε περίπτωση που η ζημιά που προκλήθηκε υπερβαίνει αυτό το ποσό των 500€).
14. Η μικτή ασφάλεια δεν καλύπτει τον μισθωτή για ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του οχήματος ή στα ελαστικά αυτού.
Πέραν της λήξεως της μισθώσεως, ο μισθωτής επιβαρύνεται με 5€ την ώρα για κάθε ώρα καθυστέρησης της παράδοσης.
Σε περίπτωση που ο μισθωτής υπερβεί τον επιτρεπτό αριθμό επιβατών του οχήματος ο εκμισθωτής λύει επί τόπου και μονομερώς την μίσθωση, ο δε μισθωτής επιβαρύνεται με τις τυχόν προκληθείσες βλάβες επί του οχήματος, χωρίς αξίωση επιστροφής χρημάτων.
Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιθυμεί αλλαγή σημείου παραδόσεως του οχήματος, αυτό είναι δυνατόν μόνο κατόπιν συνεννοήσεως γραπτά επί του συμβολαίου.
Απαγορεύεται αυστηρά η οδήγηση του οχήματος από τρίτο άτομο εκτός του μισθωτή ή του συνοδηγού, των οποίων τα στοιχεία είναι εγγεγραμμένα στο συμβόλαιο.
Παράβαση του όρου οδηγεί στη μονομερή λύση του συμβολαίου χωρίς αξίωση επιστροφής χρημάτων από τον μισθωτή.